res technologies logo

Oferta

Założenie i prowadzenie książki obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 64. 1, ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego nie będącego budynkiem, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Z obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego zwolnieni są jedynie właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiektów wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane tzn. obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę. Wymóg nie dotyczy również właścicieli lub zarządców dróg lub obiektów mostowych, ponieważ obowiązek prowadzenia książki drogi lub książki obiektu mostowego został nałożony na nich na podstawie przepisów o drogach publicznych. Obowiązek prowadzenia książki obiektu dotyczy również obiektów istniejących, niezależnie od daty wzniesienia, dla których dotychczas nie była prowadzona książka obiektu budowlanego.

Do książki obiektu budowlanego winny być dołączone:

  • protokoły z kontroli obiektu budowlanego,

  • oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych, wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania,

  • dokumentacja budowy i dokumentacja powykonawcza, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem

Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego, do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania, aż do rozbiórki obiektu. Jeśli ten obowiązek nie jest jeszcze spełniony lub gdy chcą Państwo przekazać pieczę nad obiektem profesjonalistom – zachęcamy do współpracy!

...Na budownictwie znamy się najlepiej...