res technologies logo

Oferta

Okresowe przeglądy techniczne

Właściciele lub zarządcy nieruchomości mają prawny obowiązek utrzymywania użytkowanych obiektów w należytym stanie technicznym i estetycznym, w taki sposób, by nie dopuścić do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i technicznych. Celem wypełnienia powyższego wprowadzono ustawą Prawo Budowlane (art.61) system kontroli (przeglądów technicznych) obiektów budowlanych.RES Technologies z przyjemnością prezentuje usługi pozwalające rzeczony obowiązek spełnić, polegające na prowadzeniu cyklicznym bądź jednorazowym:
przeglądu półrocznego - kontrola okresowa co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 przeglądu rocznego
- kontrola okresowa, co najmniej raz w roku, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); przeglądu pięcioletniego
- kontrola okresowa, co najmniej raz na 5 lat, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą objęte będzie również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; ,strong>Uwaga: Przeglądy roczne w zakresie instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (np. instalacja kanalizacyjna, szambo), instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) a także przeglądy pięcioletnie dotyczą również budynków jednorodzinnych, a brak ich wykonania może skutkować nałożeniem mandatu karnego (kara grzywny) przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ("Policję budowlaną") lub też - w wypadku ubezpieczenia budynku przez firmę ubezpieczeniową
- odmową wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody (stosowne zapisy znajdują się w polisie - umowie ubezpieczeniowej).

...Na budownictwie znamy się najlepiej...