res technologies logo

Oferta

Kontrole bezpiecznego użytkowania obiektu

Każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska należy bezwzględnie wykonać Kontrolę bezpiecznego użytkowania takiego obiektu – zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Jako posiadający kadrę techniczną odpowiednią do wykonania rzeczonej kontroli w sposób rzetelny i fachowy – polecamy się również i tu!

...Na budownictwie znamy się najlepiej...