res technologies logo

Oferta

Kierownik budowy

Powołanie kierownika budowy jest obowiązkowe w przypadku robót realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę. Kierownik budowy, poza szeroko rozumianą koordynacją prac, odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa robót, dokumentację budowy, przygotowanie odbiorów i informowanie pozostałych uczestników procesu budowlanego o przebiegu tychże robót. Na gruncie prawa budowlanego kierownik budowy jest „przedstawicielem” wykonawcy i de facto osobą o największej odpowiedzialności za przebieg budowy.

Powołanie dodatkowo kierownika robót jest konieczne w przypadku wykonywania robót specjalistycznych, o ile wykraczają one poza uprawnienia kierownika budowy.

Nasza wykwalifikowana kadra kierownicza z przyjemnością przejmie wszelkie prawem nałożone obowiązki Kierownika Budowy / Kierownika Robót podczas realizacji Państwa przedsięwzięcia budowlanego.

Zapewnimy m.in.:

  • Protokolarne przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego,

  • Prowadzenie Dziennika Budowy,

  • Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz organizację i kierowanie robotami budowlanymi zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami – w tym techniczno – budowlanymi i BHP (sporządzenie i koordynacja realizacji planu BIOZ) oraz zasadami wiedzy technicznej,

  • Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,

  • Realizację zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy,

  • Prowadzenie narad z postępu prac oraz kontrolę harmonogramu prac wraz ze zgłaszaniem Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru

  • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

  • Zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie Inwestorowi odpowiedniego oświadczenia.

...Na budownictwie znamy się najlepiej...