res technologies logo

Oferta

Inżynier kontraktu

Tworząc zespół specjalistów dopasowany do wymogów Inwestora, działając przede wszystkim na podstawie ustawy Prawo Budowlane, umowy z Inwestorem oraz – o ile jest taka wola stron – w oparciu o ujednolicone warunki kontraktowe FIDIC (Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów), oferujemy rozbudowaną wersję nadzoru inwestorskiego w postaci Inżyniera Kontraktu.

Instytucja ta – będąc nowym, niepisanym uczestnikiem procesu budowlanego – pojawia się zwłaszcza w przedsięwzięciach współfinansowanych przez Unię Europejską, zgodnie z zasadami ustalonymi przez FIDIC. Kontraktem przy tym są umowy zawierane między Inwestorem a pozostałymi uczestnikami procesu budowlanego. Inżynier kontraktu budowlanego ma być niezależny i bezstronny, bez względu na stosunek prawny łączący go z Iinwestorem. Pośredniczy we wszystkich umowach zawieranych między Iinwestorem a wykonawcą, nie może być jednak stroną kontraktu. Do jego obowiązków należy dbanie o równowagę obowiązków i korzyści pomiędzy stronami.

W praktyce głównym zadaniem inżyniera kontraktu – jako zespołu specjalistów uczestniczących w procesie budowlanym - jest zapewnienie, a by inwestycja została ukończona zgodnie z wymogami kontraktu oraz sprawnie rozliczona z dotacji uzyskanych z UE.

Jako Inżynier Kontraktu sprawujemy pieczę nad:

 • Przygotowaniem realizacji inwestycji

 • Zarządzaniem realizacją inwestycji

 • Przekazaniem Obiektu do Użytkowania

Przygotowanie realizacji inwestycji

 • Przygotowanie harmonogramów
  - Harmonogram pozyskania Generalnego Wykonawcy lub Wykonawców na poszczególne zakresy robót
  - Harmonogram prac na budowie
  - Harmonogram odbiorów

 • Przygotowanie zapytania ofertowego

 • Przygotowanie wzoru umowy

 • Przygotowanie przetargu i wybór Generalnego Wykonawcy lub Wykonawców na poszczególne zakresy robót

Zarządzanie realizacją inwestycji

 • Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej oraz terenu budowy

 • Dostarczenie wielobranżowego zespołu Inżynierów z wymaganymi uprawnieniami

 • Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

 • Sprawdzanie jakości i ilości wykonanych robót oraz wbudowywanych wyrobów

 • Dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych

 • Kontrolowanie terminowości wykonania w stosunku do harmonogramu robót

 • Ewidencjonowanie kosztów realizacji inwestycji prowadzenie rozliczeń pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą

 • Opracowywanie opinii dotyczących wad robót budowlanych, ustalanie terminów ich usunięcia

 • Wnioskowanie o egzekwowanie od Wykonawcy lub podwykonawców kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie warunków umowy

 • Opracowywanie i dostarczanie Inwestorowi ostatecznego rozliczenia finansowego budowy

 • Zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia Prawa Budowlanego,

 • Składanie Inwestorowi sprawozdania z wykonanych robót na budowie.

Przekazanie Obiektu do Użytkowania

 • Uczestniczenie przy odbiorze robót od Wykonawców i przy odbiorze ostatecznym,

 • Dokonywanie zgłoszenia przedmiotu umowy do użytkowania,
  - odbiór PSP
  - odbiór Sanepid
  - odbiór PINB

 • Przygotowanie wzoru umowy

 • Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie

Przekazanie Obiektu do Użytkowania

 • Uczestniczenie przy odbiorze robót od Wykonawców i przy odbiorze ostatecznym,

 • Dokonywanie zgłoszenia przedmiotu umowy do użytkowania,
  - odbiór PSP
  - odbiór Sanepid
  - odbiór PINB

 • Przygotowanie wzoru umowy

 • Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie

...Na budownictwie znamy się najlepiej...