res technologies logo

Oferta

Inwestor zastpępczy

Jako pełnomocnik Inwestora bezpośredniego i w Jego imieniu zajmiemy się kompleksową organizacją przedsięwzięcia budowlanego, w tym w szczególności:

 • opracowaniem ogólnej koncepcji inwestycji (określenie zakresu prac projektowych i niezbędnych procedur administracyjnych wraz z analizą wykonalności technicznej)

 • opracowaniem wytycznych do projektu budowlanego i warunków umownych oraz przeprowadzeniem procesu przetargowego, zakończonego wyborem Projektanta

 • kontrolą prac projektowych oraz współpracą z Projektantem w zakresie formalno – prawnym celem uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę

 • ustaleniem budżetu i zarysu harmonogramu realizacji inwestycji

 • opracowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wyłonieniem w drodze postępowania przetargowego Generalnego Wykonawcy (lub Kierownika Budowy i podwykonawców) robót budowlanych, negocjując ceny i zapisy umowne

 • zagwarantowaniem zasilenia placu budowy w niezbędne do realizacji zamierzenia inwestycyjnego media

 • przekazaniem Kierownikowi Budowy kompletnej dokumentacji oraz placu budowy

 • ustanowieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub wielobranżowego zespołu Inspektorów – zgodnie z przepisami prawa budowlanego

 • zapewnieniem opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ)

 • bieżącą analizą nakładów inwestycyjnych oraz weryfikacją dokumentów rozliczeniowych pod względem rzeczowo – finansowym, zgodnie z zaawansowaniem prac

 • kwalifikowaniem – w uzgodnieniu z Inwestorem bezpośrednim – zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych

 • prowadzeniem cyklicznych narad roboczych na budowie

 • doprowadzeniem do odbioru końcowego Inwestycji i możliwości rozpoczęcia jej eksploatacji w trybie zgłoszenia o zakończeniu budowy lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

 • rozliczeniem końcowym przedsięwzięcia i przekazaniem Inwestorowi bezpośredniemu obiektu do użytkowania w stanie techniczo- prawnym kwalifikującym do natychmiastowego użytkowania (wraz z niezbędną dokumentacją powykonawczą)

 • innymi pracami uzgodnionymi z Inwestorem bezpośrednim, m.in. przeglądami technicznymi w trakcie trwania okresu rękojmi i gwarancji, a także po ich zakończeniu

...Na budownictwie znamy się najlepiej...