res technologies logo

Oferta

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego nadzoruje zgodność przebiegu robót budowlanych z pozwoleniem na budowę, projektem oraz przepisami prawa i sztuką budowlaną. Jeśli Inwestor chce mieć pewność technicznej poprawności realizacji Swojego przedsięwzięcia budowlanego lub jeżeli właściwy organ decyzją o pozwoleniu na budowę narzuca Inwestorowi konieczność powołania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/zespołu inspektorów – polecamy się!

Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – zgodnie z art. 25 ustawy Prawo Budowlane - należy:

  • reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów dopuszczonych do obrotu odrębnymi przepisami (zgodnie z art. 10);

  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania

  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy

...Na budownictwie znamy się najlepiej...